Disclaimer

Disclaimer

Hoewel Van Campen Bayards B.V. constante zorg en aandacht besteedt aan de informatie die op de website is geplaatst, kan Van Campen Bayards B.V. niet garanderen dat deze informatie volledig en/of juist is op het moment waarop u hiervan kennis neemt of dat deze informatie na verloop van tijd nog steeds volledig en/of juist is. Dit geldt voor alle pagina's van de website.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht. U kunt Van Campen Bayards B.V. helpen fouten te verbeteren door een e-mail te sturen met op- en aanmerkingen naar: 

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Campen Bayards B.V.

Van Campen Bayards B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheden om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.